Amperewinkel

Algemene voorwaarden

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Amperewinkel: de bepaler van deze algemene voorwaarden.

De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Amperewinkel en de klant waarop Amperewinkel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Amperewinkel, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Over de producten:

De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Amperewinkel in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Over de bestelling:

Amperewinkel levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Amperewinkel zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. U kunt ook bij aflevering aan de chauffeur betalen (rembours) of vooruit via Ideal, PayPal, E-bill, MisterCash of Bansofort. De kosten gerelateerd aan de gekozen betaalwijze komen voor kosten van koper.

Over het retourneren van zendingen/produkten:

Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele, onbeschadigde verpakking en compleet (indien van toepassing: voorzien van origineel bijgeleverde accessoires en handleiding) te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt, aangesloten of beschadigd zijn en eventueel aanwezige verzegelingen mogen niet zijn verbroken. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven en het product goed beschermd terug te zenden, zonder stickers of plakband op producten of productverpakkingen. In overleg met Amperewinkel kunt U eveneens kiezen voor een vervangend / ander artikel naar keuze. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Afgeprijsde-, showroom- en demo-artikelen zijn uitgesloten van het retourrecht en kunnen dus niet geretourneerd worden. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Amperewinkel over de staat van de produkten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort. Producten die gemaakt worden “overeenkomstig de specificaties van de klant” vallen niet onder de zichttermijn / bedenktijd. Voor het retoursturen van goederen dient U een retournummer en retouradres op te vragen via [email protected].

Over de levering:

Amperewinkel doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de zending later worden afgeleverd. Amperewinkel kan als een product niet leverbaar is een vergelijkbaar alternatief aanbieden.
Amperewinkel streeft ernaar dat de bestelling binnen 1 tot 3 werkdagen wordt geleverd (aflevertijd werkdagen  tussen 09.00 en 18.00 uur). Het kan zijn dat door omstandigheden de bestelling een dag later aankomt (chauffeur mist een aansluiting, weersomstandigheden, verkeers chaos, pech gevallen bezorgauto’s, of andere omstandigheden). Voor Belgische klanten geldt dat wij accu’s enkel B-to-B leveren. Indien Amperewinkel een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Amperewinkel schriftelijk in gebreke te stellen.

Over het versturen:

Amperewinkel draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Amperewinkel gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Over de garantie:

Amperewinkel garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Amperewinkel op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Amperewinkel eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Amperewinkel overgenomen.
In geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Amperewinkel of het artikel vervangen wordt.

Er kunnen onderzoekskosten worden berekend als een artikel defect is gegaan als gevolg van een niet-deskundige installatie en/of laakbaar handelen. De onderzoekskosten bedragen in dat geval € 25,- per onderzocht artikel.

Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Amperewinkel is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

Amperewinkel is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Amperewinkel geleverd artikel. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Fabrieksgarantie gel en agm accu’s: 18 maanden (m.u.v. Beaut agm accu’s: 2 jaar)
Fabrieksgarantie lood-zuur start- en semi-tractie accu’s (open en gesloten / onderhoudsvrij): 1 jaar
Fabrieksgarantie motor accu’s: 6 maanden

*Onder fabrieksgarantie wordt verstaan: “er is sprake van een defecte cel in de accu welke is veroorzaakt door een fout tijdens de productie van desbetreffende accu. Een defecte accu welke is veroorzaakt door nalatig of onkundig gebruik (bijvoorbeeld: te diep ontladen / niet tijdig laden / niet juist laden) valt NIET onder de verleende fabrieksgarantie.”

Over terugbetalingen:

Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Ampererwinkel gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

Over kopen op rekening:

Indien de klant op rekening koopt, dient deze tijdig aan zijn betalingsverplichting te voldoen (binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn). Indien de klant na een eerste betalingsherinnering (via e-mail of brief) niet binnen de daarin vermelde uiterste betalingstermijn de verschuldigde hoofdsom voldoet, zullen alle door Amperewinkel.nl gemaakte administratieve kosten alsmede de incassokosten voor rekening van de klant komen.

Over de montagepakketten:

De klant kan ervoor kiezen om zijn bij Amperewinkel aangeschafte artikelen te laten installeren / monteren. Amperewinkel biedt deze informatie uit service oogpunt. De klant kan een telefoonnummer doorkrijgen van een montagebedrijf voor het verzorgen van de installatie. Het montagebedrijf installeert voor eigen rekening en de klant krijgt dan ook een factuur van de verrichte werkzaamheden van desbetreffend inbouwbedrijf / installatiebedrijf. Amperewinkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg) schade die voortvloeit uit de montage- en installatiewerkzaamheden die door desbetreffend installatiebedrijf zijn verricht. De geboden garantie op het verrichte installatiewerk wordt verstrekt door het inbouwbedrijf / installatiebedrijf dat de producten van Amperewinkel bij de klant heeft geinstalleerd / gemonteerd.

Overige bepalingen:

Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Amperewinkel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Op alle transacties van Amperewinkel is het Nederlands Recht van toepassing.Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.